Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GALERIA OSIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Pod Wierzbami 22, 86-032 Niemcz. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Dane kontaktowe administratora

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Danych Osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować za pomocą adresu elektronicznego biuro@galeria-osielsko.pl

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

 1. Świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. Rozpatrywania skarg i reklamacji, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego,
 3. Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą,
 4. Archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sądowych i egzekucyjnych),
 6. Działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej).

Nie przetwarzamy Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. Uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. Przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, biuro rachunkowe).

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. Dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. Dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. Dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:

– zgody – do czasu jej wycofania;
– prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Przysługujące prawa

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia,
 2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Pana/ Panią przekazane Firmie, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.

Prawo do wniesienia skargi

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

Prawo sprzeciwu

Ma Pan/ Pani możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO.

Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Pana/Pani szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane w powyższych celach, co do których wyraziła Pani/ Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/ Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Prawo do cofnięcia zgody

O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą osoba ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Informacja co do wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach i niepodania

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Co to jest RODO?

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) obowiązuje od 25 maja 2018 r. Pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Galeria Osielsko Sołtysik Spółka Komandytowa z siedzibą w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 49, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381863.

 

 1. W jaki sposób skontaktować się z Administratorem, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Administrator ustanowił Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować się można:

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej: biuro@galeria-osielsko.pl,

– korespondencyjnie: Galeria Osielsko Sołtysik Sp.k., ul. Szosa Gdańska 49, 86-031 Osielsko,                                                          z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

 

 1. W jakim celu dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

– przesyłania informacji handlowych, w tym marketingowych  na podstawie art. 6 ust.1 lit.a) RODO,
– podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz ewentualnego wykonania tej umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b) RODO,

– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO,

– realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in.:

 • wykrywania nadużyć i sporządzania pomiarów statystycznych,
 • udziału w badaniach sieci Internet,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego, organizowania Targów, Dni Otwartych oraz innych wydarzeń,
 • dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do indywidualnych preferencji,
 • dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

 1. Czy istnieje obowiązek podania swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym. Jest to czynność dobrowolna, jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację wymienionych powyżej celów.

 

 1. Komu Administrator może udostępnić dane?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora oraz współpracujących z nim, m.in.

 • podmiotom realizującym proces sprzedaży,
 • kancelariom prawnym,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi informatycznej, marketingowej, komunikacji elektronicznej i obsługi teleinformacyjnej.

 

Dane osobowe przekazane w trakcie wideorozmów prowadzonych za pośrednictwem aplikacji świadczących usługi komunikacji elektronicznej, tj. przy udziale podmiotów przetwarzających dane osobowe, świadczących usługi komunikacji elektronicznej, są przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych, przy czym ww. przekazanie odnosi się jedynie do podmiotów, które przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r.

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 1. Przez jaki okres czasu Administrator może przetwarzać dane osobowe?

Administrator może przetwarzać dane osobowe do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania wyrażonej uprzednio zgody, a także przez okres:
– wykonania umowy,
– obsługi gwarancyjnej i obsługi rękojmi,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
– do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

 1. Czy Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym monitorowania i zbierania informacji o aktywności na stronie internetowej, w celu wykorzystania ich do oceny, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Nie są to procesy wyłącznie zautomatyzowane, z uwagi na fakt, iż decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje pracownik Administratora.

 

 1. Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

– prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
– prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Wymienione wyżej prawa można zrealizować w każdym czasie, występując
z odpowiednim żądaniem, poprzez przekazanie oświadczenia:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: biuro@galeria-osielsko.pl,
 • korespondencyjnie: Galeria Osielsko Sołtysik Sp.k., ul. Szosa Gdańska 49, 86-031 Osielsko,                                     z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych

 

 1. Informacje dodatkowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego dokumentu, jak również wprowadzenia nowego dokumentu, w drodze czynności jednostronnej.

 

 

 

W celach funkcjonalnych – dla zapewnienia łatwości i wygody prezentowanych informacji, w celu lepszego dostosowania dostarczanych usług i szybszego przekazywania informacji oraz w celach statystycznych oraz reklamowych serwis https://restauracjakanwa.pl/ korzysta z technologii plików cookies. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Cookies to pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

 

Akceptacja plików cookies

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację. Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez zmianę ustawienia dotyczącego cookies lub wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

 

Plik cookies dla Twojej wygody

Serwis https://restauracjakanwa.pl/, stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:

– cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny https://restauracjakanwa.pl/,

– cookies powiązane z wtyczką „Facebook”, która służy do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe.

 

Polityka prywatności serwisu Facebook opisana tu: www.facebook.com/about/privacy/cookies
– cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji).

 

Pliki cookies na innych stronach

Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniu użytkownika na naszej stronie. W szczególności takie cookies to: w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/).

 

Jak zmienić ustawienia

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej, można również całkowicie zablokować pliki cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.

 

Zmiana plików cookies w popularnych wyszukiwarkach

 

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookies” można zmienić następujące ustawienia plików cookies:

– usuwanie plików cookies;
– domyślne blokowanie plików cookies;
– domyślne zezwalanie na pliki cookies;
– domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki;
– określanie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen.

 

Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

 

Safari
W menu rozwijanym Safari należy wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookies”

NA MIEJSCU

NA WYNOS

NA DOWÓZ


ZAREZERWÓJ STOLIK ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

ZAMÓW ONLINE