...

Zasady użytkowania

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego obowiązuje od dnia 30.11 2023 roku

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://www.restauracjakanwa.pl, wraz ze wszelkimi innymi stronami, podstronami, umożliwiający m.in. zapoznawanie się z treściami prezentowanymi przez Sprzedawcę, świadczenie przez Sprzedawcę Usług na rzecz Klientów oraz składanie Zamówień.

Sprzedawca – Galeria Osielsko Sołtysik Spółka Komandytowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000381863, kapitał zakładowy 5 000 zł, NIP 5542899494, REGON 340888350.

Klient – (i) pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo działająca przez osobę umocowaną (ii) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu i zawiera za jego pośrednictwem umowę sprzedaży Towarów lub umowę o świadczenie Usługi (Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta).

Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnych (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnych związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnych bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla tej osoby zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Umowa – umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów przez Sprzedawcę lub umowa świadczenia usług.

Towar – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, na którą Klient może złożyć Zamówienie i dokonać jej zakupu.

Biuro Obsługi Klienta – biuro obsługi Klienta Sprzedawcy udzielające informacji w zakresie prowadzonej przez Serwis działalności, w tym na temat Towarów, Serwisu, Regulaminu oraz aktualnych promocji. Za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta możliwe jest również uzgodnienie warunków realizacji Zamówienia oraz złożenie reklamacji. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta możliwy jest za pośrednictwem Infolinii lub adresu mail: kontakt@restauracjakanwa.pl;

Login – adres e-mail umożliwiający wraz z Hasłem zalogowanie się do Konta i składanie Zamówień.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Klienta i przypisanych do Klienta i jego Loginu, ustalany podczas rejestracji Konta, który może być później zmieniony przez Klienta, a w połączeniu z Loginem umożliwia Klientowi zalogowanie się do Konta i składanie Zamówień.

Adres e-mail – adres mailowy Klienta podany i potwierdzony przez Klienta poprzez kliknięcie w przesłany na ten adres link aktywacyjny podczas rejestracji Konta.

Konto – utworzone po zakończeniu procesu rejestracji indywidualne konto Klienta w Serwisie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach. Za pomocą Konta Klient może dokonywać Zamówień oraz zarządza danymi, a także je aktualizuje.

Koszyk – element Serwisu, który daje możliwość złożenie Zamówienia przez Klienta, podgląd jego zawartości oraz jego modyfikację.

Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zmierzające bezpośrednio do zawarcia na odległość umowy sprzedaży dotyczącej Towarów, poprzedzone wyborem Towarów, wyborem formy płatności, wskazaniem Adresu Dostawy i akceptacją treści Regulaminu.

Obszar Dostawy – obszar, na którym Sprzedawca zapewnia dokonywanie Dostaw. Dostawy nie będą dokonywane poza Obszarem Dostawy. Oznaczenie Obszaru Dostawy znajduje się tutaj: https: www.restauracjakanwa.pl; Weryfikacja czy dany adres jest objętym Obszarem Dostawy odbywa się na podstawie listy adresów dostępnej w Serwisie.

Dostawca – osoba dokonująca Dostawy Zamówienia.

Dostawa – dostawa Zamówienia przez Dostawcę pod Adres Dostawy.

Adres Dostawy – adres wybrany przez Klienta z listy adresów objętych Obszarem Dostawy w trakcie składania Zamówienia dla realizacji Dostawy, znajdujący się na Obszarze Dostawy.

Termin Dostawy – wybrany przez Klienta dzień i przedział czasowy, w którym nastąpić ma Dostawa.

Odbiór Zamówienia – odbiór Towarów przez Klienta lub inną osobę pod Adresem Dostawy.

Usługi – usługi udostępniane za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności prezentowanie Towarów, zakładanie i prowadzenie Konta, informowanie o promocjach, konkursach i loteriach organizowanych przez Sprzedawcę lub kontrahentów Sprzedawcy, usługa Newsletter.

Newsletter – dobrowolna usługa, która umożliwia Klientowi posiadającemu Konto na nieodpłatne otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości sms lub w aplikacji mobilnej (w zależności od wyboru Klienta) informacji handlowych od Sprzedawcy o prowadzonych i planowanych działaniach marketingowych, ofercie sprzedażowej oraz nowościach produktowych.

Punkt Sprzedaży – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę.

Adresy Punktów Sprzedaży określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Alkohol – szczególny rodzaj Towarów dostępnych w Serwisie w kategorii Alkohole dla pełnoletnich Klientów, które mogą być zamawiane przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu, przy czym do Zamówień na takie Towary obowiązują szczególne postanowienia pkt VII Regulaminu.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności papier, plik pdf, wiadomość e-mail.

II. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, składania zamówień na Towary i zasady realizacji zamówień, zasady zwierania umów o świadczenie Usług i warunki ich świadczenia, minimalne wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem dokonywania, tryb postępowania reklamacyjnego oraz odpowiedzialność Sprzedawcy.

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@restauracjakanwa.pl lub pod numerem telefonu: 730 121 131. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik po zaakceptowaniu treści Regulaminu zobowiązany jest do jego przestrzegania. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Regulamin w aktualnie obowiązującej treści jest nieodpłatnie udostępniany w Serwisie, za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie głównej Serwisu www.restauracjakanwa.pl oraz w wersji drukowanej w siedzibie Sprzedawcy. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu. Informacje na temat zasad przetwarzania danych pozyskanych w związku z korzystaniem z Serwisu zawiera Polityka Prywatności. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie lub dostęp do urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internetu, dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, ważnego i aktywnego adresu poczty elektronicznej oraz ważnego i aktywnego numeru telefonu komórkowego. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Klienci powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

III. Konto

1. Rejestracja Konta nie jest wymagana do zapoznania się z asortymentem Sklepu, ale jest konieczna do złożenia Zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży Towarów.

2. Usługa rejestracji i utrzymania Konta jest świadczona nieodpłatnie, przez czas nieokreślony.

3. Rejestracja Konta następuje poprzez kolejno: 1) wypełnienie formularza, w tym podanie: adresu e-mail i numeru telefonu, 2) weryfikację podanego adresu e-mail polegającą na kliknięciu w link weryfikacyjny przesłany przez Sprzedawcę. Jeden numer telefonu może być wykorzystany do założenia wyłącznie jednego Konta Klienta. Jeden adres e-mail może być wykorzystany do założenia wyłącznie jednego Konta Klienta. Klient jest zobowiązany do podania podczas rejestracji Konta własnych kompletnych i aktualnych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rejestracji Konta oraz składania Zamówień. W przypadku zarejestrowania większej liczby Kont niż dopuszczalna Regulaminem Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ich usunięcia w trybie natychmiastowym, za powiadomieniem Klienta, na Adres e-mail.

4. Podczas rejestracji Konta Klient samodzielnie ustala swój Login i Hasło. Wymagania dotyczące Hasła (liczba i rodzaj znaków) przekazywane są Klientowi podczas rejestracji.

5. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła.

6. Klient jest zobowiązany do zachowania Loginu i Hasła w poufności. Udostępnienie Loginu i Hasła osobom trzecim następuje na ryzyko Klienta, który ponosi pełną odpowiedzialność w tym względzie. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, że Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy.

7. W trakcie rejestracji Konta Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera lub ankiet dotyczących opinii na temat Serwisu.

8. Warunkiem ukończenia rejestracji Konta jest złożenie oświadczenia przez Klienta, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść i kliknięcie w link weryfikacyjny przesłany na podany przez Klienta w formularzu rejestracji Konta adres e-mail.

9. Dokonując rejestracji Konta i składając Zamówienie Klient:

— zgadza się, aby wymagane przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta informacje dotyczące umów zawieranych w ramach Serwisu, jak również potwierdzenia zawarcia tych Umów, były mu udzielane i dostarczane pocztą elektroniczną na Adres e-mail,

—- zgadza się na otrzymywanie dowodów zakupu dotyczących umów zawieranych w ramach Serwisu w postaci faktur elektronicznych przesyłanych na Adres e-mail, jak również akceptuje otrzymywanie w powyższy sposób faktur korygujących, not korygujących i duplikatów faktur w postaci elektronicznej.

10. Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem Adresu e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowej rejestracji Konta.

11. Klient ma prawo, w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, do zrezygnowania i usunięcia swojego Konta. Może to zrobić albo poprzez użycie przycisku „Usuń konto” (lub równoważnego) lub skierować do Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta (stanowiące jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta) na adres: lub listownie na adres: ul. Szosa Gdańska 49, 86-031 Osielsko. Po otrzymaniu takiego żądania przez Sprzedawcę Konto zostanie niezwłocznie usunięte z systemu informatycznego przez Sprzedawcę, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania żądania Klienta.

12. Do usunięcia Konta dochodzi również w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu.

13. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

a) korzystanie przez Klienta z Konta lub Serwisu z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich lub Regulaminu,

b) zaprzestanie korzystania z Konta przez co najmniej 3 lata liczone od ostatniego logowania do Konta, przy czym jeżeli Klient zaloguje się do Konta w okresie wypowiedzenia to wypowiedzenie uznaje się za niebyłe.

14. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn, do których należą:

—– powtarzające się naruszenia Regulaminu przez Klienta, pomimo otrzymania ostrzeżenia od Sprzedawcy z zagrożeniem możliwością wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w razie dopuszczenia się kolejnego naruszenia,

—– rażące naruszenie przez Klienta Regulaminu polegające w szczególności na dopuszczeniu się działania lub działań mogących utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub jeżeli z okoliczności wynika (z racji uporczywego lub ponawiającego charakteru), że Klient dopuścił się nadużycia w postaci celowego składania Zamówień jedynie po to, żeby je następnie anulować lub nie dokonać Odbioru Towaru podczas gdy Sprzedawca przygotował już Towar zgodnie z Zamówieniem, ponoszą w tym celu nakłady,

—- ujawnienie okoliczności, że Klient nie spełnia warunków do Rejestracji i posiadania Konta, o których mowa w Regulaminie.

15. W przypadkach, o których mowa w ust. 13 a. i 14 powyżej Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta przesyłając je na Adres e-mail.

16. Sprzedawca ma prawo odmówić ponownej rejestracji i utworzenia Konta Klientowi, któremu wypowiedziano umowę o prowadzenia Konta z przyczyn wskazanych w ust. 13 lub ust. 14 powyżej.

17. W przypadku usunięcia Konta, wszystkie dane Konta zostaną usunięte, z wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień.

18. Sprzedawca ma prawo do zawieszenia świadczenia danej Usługi, w tym zawieszenia dostępu do Konta, za powiadomieniem Klienta na Adres e-mail, w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu przez Klienta postanowień Regulaminu, w szczególności w wyniku otrzymania wiarygodnej wiadomości o naruszeniu przez Klienta Regulaminu, na czas niezbędny dla wyjaśnienia sprawy i potwierdzenia czy do naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu faktycznie doszło. Sprzedawca dołoży starań, aby okres zawieszenia świadczenia danej Usługi był możliwie najkrótszy, a w przypadku zawieszenia Użytkownikowi dostępu do Konta nie przekraczał 14 dni.

19. Sprzedawca ma prawo ograniczyć liczbę zarejestrowanych Kont w Serwisie, biorąc pod uwagę możliwości techniczne systemu Serwisu.

IV. Składanie Zamówień

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedawcę w Serwisie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, natomiast realizacja Zamówienia odbywa się w Terminie Dostawy, który jest wybrany przez Klienta spośród terminów dostępnych w Serwisie dla danego Zamówienia.

2. Sprzedawca udostępnia w Serwisie listę adresów objętych Obszarem Dostawy. Szczegółowy Obszar Dostaw jest dostępny w Serwisie. Złożenie Zamówienia z Dostawą na adres znajdujący się poza Obszarem Dostawy jest niemożliwe.

3. Złożenie Zamówienia wymaga uprzedniego zalogowania do Konta.

4. Dodawanie Towarów do Koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku uwidaczniającego koszyk i opisanego jako „Dodaj do koszyka”. Następnie:

——- Klient wybiera sposób realizacji Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zarezerwuj termin dostawy”: adres, dzień i przedział czasowy Odbioru Zamówienia

—— przejście do następnego etapu odbywa się przez przycisk „Zamów”, a następnie kolejno „Kontynuuj”,

——- na tym etapie Klient powinien sprawdzić dane Zamówienia i zaakceptować Regulamin (jeśli nie został zaakceptowany przy rejestracji), przejście do następnego etapu odbywa się przez przycisk „Kontynuuj”,

—– Klient, który chce otrzymać fakturę VAT za zakup Towarów w Sklepie zawierającą dane jego firmy jest zobowiązany do wyboru dowodu zakupu jako „Faktura VAT” i podania dodatkowo nazwy firmy, na którą ma być wystawiona faktura, numeru NIP oraz adresu siedziby firmy Klienta, poprzez uzupełnienie w zakładce „Płatność” danych w polu „Firma (chcę dostać fakturę)” i kolejno „Zapisz”,

—– przejście do następnego etapu odbywa się poprzez wybranie sposobu zapłaty z rozwijanej listy form płatności w Bankowości elektronicznej,

—– potwierdzenie Zamówienia i przekazanie go do realizacji odbywa się po pomyślnym opłaceniu Zamówienia,

—– na Adres e-mail Sprzedawca wyśle wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia.

V. Warunki sprzedaży

1. Wszelkie informacje o Towarach, w szczególności ich opisy oraz cena, są udostępniane Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowią w szczególności oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), lecz wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ww. ustawy.

2. Zamówienie Klienta realizowane jest w ilościach detalicznych, w cenach obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie zamawianego Towaru. Ceny Towarów są cenami detalicznymi i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny podane są w polskich złotych. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży. O kosztach Dostawy Klient jest informowany podczas składania Zamówienia.

3. Sprzedawca ustala minimalną wartość Koszyka, która jest widoczna podczas składania Zamówienia. Klient może złożyć Zamówienie, o ile wartość jego Koszyka będzie co najmniej równa minimalnej wartości Koszyka. Opłata za Dostawę oraz wszelkie inne koszty, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży nie są wliczane do minimalnej wartości Koszyka.

4. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia ilościowe w zakupie określonych Towarów, w tym ograniczenia uzależnione od wartości zamówienia Klienta. W każdym przypadku o ograniczeniach Klient zostanie poinformowany podczas składania Zamówienia.

5. Sprzedawca może stosować indywidualne dostosowanie Ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji (plasowanie).

6. W Serwisie dostępne są Towary, których cena zależna jest od ich wagi. Cena takiego Towaru określona jest jako cena za daną jednostkę wagi (np. kilogram, 100 gramów itd.). Cena takiego Towaru w Zamówieniu jest obliczana wstępnie, na podstawie wagi Towaru podanej przez Klienta. Ostateczna cena jaką Klient zobowiązany jest zapłacić za taki Towar, uzależniona jest od rzeczywistej wagi Towaru. Ostateczna cena Towaru może się różnić od wskazanej w Zamówieniu złożonym przez Klienta. Jeżeli cena dostarczonego przez Sprzedawcę Towaru jest niższa od zapłaconej przez Klienta, różnica pomiędzy ceną zapłaconą, a ceną Towaru dostarczonego zostanie zwrócona Klientowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności. Zwrot ceny Towaru niedostępnego nastąpi terminie do 5 dni roboczych od dnia Dostarczenia Zamówienia. Jeżeli cena Towaru dostarczonego przez Sprzedawcę jest wyższa od zapłaconej przez Klienta ceny Towaru wskazanego w Zamówieniu Klient nie będzie zobowiązany do dopłaty różnicy pomiędzy ceną zapłaconą, a ceną Towaru dostarczonego Klientowi.

7. Zamówione Towary są pakowane w torby na zakupy. Klient składając Zamówienie ponosi stałą opłatę za pakowanie Towarów. Kwota ta będzie automatycznie doliczana do wartości Koszyka. Wysokość opłaty za pakowanie jest widoczna podczas składania Zamówienia.

8. Sprzedawca może kontaktować się telefonicznie pod wskazany przez Klienta numer telefonu w celach związanych z realizacją i obsługą Zamówienia. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach każdorazowo będzie określać odrębny regulamin. Zasady korzystania z kuponów rabatowych znajdują się tutaj (https://www.restauracjakanwa.pl. Promocje w Sklepie dotyczące sprzedaży Towarów obowiązują każdorazowo w okresie wskazanym w informacji o promocji publikowanej w Serwisie, przy czym nie później jednak niż do wyczerpania zapasów, chyba że z ww. informacji wynika co innego.

VI. Dostawa i Odbiór Towarów

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Sprzedawca informuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji poprzez wysłanie odpowiedniej informacji pocztą elektroniczną na Adres e-mail.

2. Sprzedawca realizuje Dostawy wyłącznie na Obszarze Dostawy.

3. Opłaty za Dostawę są widoczne podczas składania Zamówienia.

4. Ostateczna opłata za Dostawę, koszt pakowania Zamówienia oraz Opłata za małe zamówienie o ile taka opłata zostanie naliczona jest widoczna przy wyborze przez Klienta Terminu Dostawy. Opłata za Dostawę obciąża Klienta, chyba że postanowiono inaczej.

5. Klient jest zobowiązany do Odbioru Zamówienia od Dostawcy w Terminie Dostawy. W tym celu on lub osoba przez niego upoważniona powinna być obecna pod wskazanym Adresem Dostawy w Terminie Dostawy Jeżeli pomimo oczekiwania oraz próby kontaktu telefonicznego Klient lub osoba przez niego upoważnione nie odbierze Zamówienia w ciągu 10 minut od stawienia się Dostawcy pod Adresem Dostawy, Dostawca może zakończyć Dostawę.

6. Osoba, która nawiąże kontakt z Dostawcą pod Adresem Dostawy w sprawie Dostawy, jest uznawana za osobę upoważnioną do odbioru Zamówienia, z zastrzeżeniem odrębnych zasad sprzedaży Towarów z kategorii Alkohole.

7. Za prawidłowość Adresu Dostawy odpowiada Klient. W przypadku wskazania błędnego Adresu Dostawy w Zamówieniu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Biuro Obsługi Klienta.

8. W szczególnych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu z Klientem, Sprzedawca może dokonać Dostawy w innym terminie niż Termin Dostawy.

9. Klient ma obowiązek umożliwić Dostawcy realizację Dostawy, w szczególności wjazd i wyjazd na osiedle zamknięte, wejście na klatkę schodową, a w uzasadnionych przypadkach odebrać Zamówienie od Dostawcy na zewnątrz budynku (np. utrudniony dostęp/dojazd do miejsca przeznaczenia, pies, stan zagrożenia epidemiologicznego, w szczególności gdy Adresem Dostawy jest placówka medyczna).

10. Dostawca zapewnia Klientowi możliwość sprawdzenia kompletności oraz stanu dostarczonych Towarów przy Dostawcy.

11. Sprzedawca dokumentuje fakt realizacji dostawy Towarów.

12. Klient poinformuje Dostawcę lub Biuro Obsługi Klienta, jeżeli podczas Dostawy stwierdzi niekompletność Zamówienia, dostarczenie towarów nieobjętych Zamówieniem lub wady Towarów. W takim przypadku zastosowanie znajduje procedura reklamacyjna określona poniżej.

13. W przypadku, gdy Klient nie odbierze Zamówienia w Terminie Dostawy i w sytuacji braku kontaktu z Klientem w ciągu 1 h, Zamówienie jest anulowane w całości i Sprzedawca zawiadamia o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail. Sprzedawca może anulować Zamówienie w terminie wcześniejszym, w ważnych przypadkach, w szczególności, gdy jest to uzasadnione specyfiką Towarów dostarczanych w ramach Zamówienia.

14. W przypadku anulowania Zamówienia z powodu nieodebrania Zamówienia Klient zostanie obciążony w całości ceną Towarów, chyba że Sprzedawca zgodzi się na inne rozwiązanie.

VII. Płatności

1. Klient dokonuje płatności ceny za Towary objęte Zamówieniem podczas składania Zamówienia. Dokonanie płatności stanowi warunek przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

2. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za Zamówienie (dalej jako Płatności on-line):

a) kartą debetową lub kredytową (Visa/Mastercard)

b) przelewem bankowym on-line

c) BLIK system płatności mobilnych

3. W celu dokonania Płatności on-line do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizowanie transakcji przy wykorzystaniu systemu transakcji online zostaną przekazane tylko niezbędne dane osobowe Klienta.

4. Podmiotem świadczącym obsługę Płatności on-line jest: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, nr KRS 0000274399.

5. Sprzedawca potwierdzi drogą mailową dokonanie Płatności on-line na Adres e-mail. Klient zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 (jednej) godziny od momentu złożenia Zamówienia. Zamówienia nie opłacone w tym czasie zostaną automatycznie anulowane.

6. Sprzedawca wystawi fakturę VAT i dostarczy ją Klientowi w formie elektronicznej na Adres email, zachowując paragon. Złożenie Zamówienia poczytuje się za zgodę Klienta na otrzymywanie faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII Rękojmia konsumencka

1. Postanowienia pkt IX Regulaminu określają zasady składania reklamacji w trybie rękojmi konsumenckiej, która może być składana przez Klientów, którzy są Konsumentami albo Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru zgodnego z umową, bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową (rękojmia) stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

IX Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

2. Wykonując uprawnienie do odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu lub z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z tych wzorów nie jest obowiązkowe.

3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu do Umowy w dowolnej formie, w tym pisemnie pocztą na adres: ul. Szosa Gdańska 49, 86-031 Osielsko lub kontakt@restauracjakanwa.pl.

4. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary oraz koszty dostarczenia zwracanych Towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy, zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od Umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Adres do zwrotu (odesłania) Towaru jest podany jest w Serwisie. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

—- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. wszystkie zamówienia dotyczące przygotowanych posiłków przez Sprzedawcę);

—- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

—– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę jako Przedsiębiorca.

X Newsletter

1. Klient ma możliwość subskrypcji Newslettera na następujących kanałach: e-mail, sms lub w aplikacji mobilnej poprzez wyrażenie zgody na przesyłanie go za pośrednictwem jednego lub większej ilości z ww. kanałów. W celu aktywacji Newslettera należy wyrazić chęć subskrypcji w zakładce „Moje Ustawienia” na Koncie lub podczas rejestracji Konta Klienta.

2. Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.

3. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Sprzedawcy, a elementy graficzne i treści w nim zawarte stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Sprzedawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Zakazanie jest modyfikowanie i wykorzystywanie tych treści w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem bez zgody Sprzedawcy.

4. Klient może w każdym momencie bez podawania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat dezaktywować usługę Newsletter. Klient może to zrobić albo poprzez kliknięcie w odpowiedni link zawarty w treści (stopce) Newsletter’a (w zakresie Newslettera otrzymywanego drogą korespondencji e-mail) lub skierować do Sprzedawcy żądanie usunięcia subskrypcji (stanowiące jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Newsletter) na adres: e-mail kontakt@restauracjakanwa.pl lub zmienić subskrypcję ofert w zakładce „Moje ustawienia”. Po otrzymaniu takiego żądania przez Sprzedawcę Konto zostanie niezwłocznie usunięte z systemu informatycznego przez Sprzedawcę. Sprzedawca zaprzestaje przesyłania go na adres e-mail lub sms za pośrednictwem telefonu (wedle wyboru Klienta).

5. Klient może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newsletter.

XI Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W każdej chwili Regulamin może zostać utrwalony poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie z Serwisu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych czy organizacyjnych, jakimi mogą być:

—- konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub orzeczeń uprawnionych władz publicznych mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

—- zmiana zakresu usług świadczonych przez Sprzedawcę lub zmiana funkcjonalności Serwisu;

—- konieczność usunięcia niejasności albo błędów w Regulaminie lub przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;

—- zmiana nazw, adresów pocztowych, adresów elektronicznych, linków lub innych danych zamieszczonych w Regulaminie;

—- konieczność aktualizacji wymogów technicznych lub standardów bezpieczeństwa.

4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od jej opublikowania w Serwisie. Termin ten może być skrócony, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia zgodności Regulaminu z przepisami prawa. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link oznaczający brak zgody na zmianę Regulaminu, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta Klienta w Serwisie lub Klient, który nie akceptuje zmian Regulaminu może poinformować o dezaktywacji Konta Klienta poprzez wysłanie zawiadomienia o tym na adres e-mail: kontakt@restauracjakanwa.pl lub pisemnie na adres: ul. Szosa Gdańska 49, 86-031 Osielsko.

5. Do Zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie zmienionego lub nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.

6. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie mogą także należeć do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. Zakazuje się używania Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla Sprzedawcy.

8. Regulamin obowiązuje od dnia ……………………. 2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość. Formularz odstąpienia od umowy Adresat: ul. Szosa Gdańska 49, 86-031 Osielsko.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość. Formularz odstąpienia od umowy Adresat: ul. Szosa Gdańska 49, 86-031 Osielsko.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Data odbioru Towaru i numer Zamówienia

Imię i nazwisko Klienta

Adres Klienta

Data

Podpis Klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pusty
    Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.